آموزش خانواده سـال تحصیلی99-98

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 1
سخنران:جناب آقای دکتر عزیزی
موضوع:: آسیب شناسی فضای مجازی
 
 
 

آموزش خانواده سـال تحصیلی98-97

 
 

آموزش خانواده سـال تحصیلی97-96

 
 

آموزش خانواده سـال تحصیلی 96-95

 
 

آموزش خانواده سـال تحصیلی95-94