آموزش خانواده سـال تحصیلی99-98
آموزش خانواده مجازي(مهارت مقابله با استرس)
آموزش خانواده مجازي
موضوع:مهارت مقابله با استرس
سخنران:سركار خانم دكتر ظهراب نيا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 5

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 5

سخنران:جناب آقای دکتر عزیزی

موضوع:راههای افزایش هوش اجتماعی بر اساس آموزه های دینی

 


صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 4

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 4

سخنران:جناب آقای دکتر احمدی زارع

موضوع:رشت و بهداشت جسمانی و تربیت بدنی


صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 3

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 3

سخنران:جناب آقای دکتر عزیزی

موضوع:: آسیب شناسی فضای مجازی


صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 2

صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 2

سخنران:سرکار خانم صلح جو

موضوع:بلوغ،خلاقیت و ارتباط مؤثر

 


صورتجلسه آموزش خانواده شــماره 1
سخنران:سرکار خانم نظری
موضوع: آشنایی با مراحل رشد و تحول در دوران کودکی و نوجوانی و عوامل مؤثر در بروز نارسایی ها
 
 
آموزش خانواده سـال تحصیلی98-97
 
آموزش خانواده سـال تحصیلی97-96
 
آموزش خانواده سـال تحصیلی 96-95
 
آموزش خانواده سـال تحصیلی95-94