مشارکت اولیاء گرامی  در امور مدرسه  
     
 
تقدیر و تشکر از مشارکت اولیا