مشارکت اوليا  
     
 
تقدیر و تشکر از مشارکت اولیا  
     
 
مشارکت اولیاء گرامی  در امور مدرسه